Walne Zebranie SMA – 10.12.2020 r.

Alwernia, 1.12.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek)
o godzinie 19:
15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 10.12.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2017-2020
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2017-2020

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2017-2020

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2020-2023
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – czerwiec 2020

Alwernia, dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. we wtorek
o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 23.06.2020

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2019.
5.
 Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2019, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2020.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2020.
9. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2019

Alwernia, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 25.06.2019 we wtorek
o godzinie 19:45 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 25.06.2019

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2018.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2018, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zostanie pokryta przychodami roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2019.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2019.
9. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Alwernia. dnia 15 listopada 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 27.11.2018 we wtorek o godzinie 19:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 27.11.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia – rok 2018.
 2. Omówienie planowanych działań na rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia – marzec 2018

Alwernia. dnia 15 marca 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 w czwartek o godzinie 20:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 22.03.2018

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2017.
  5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
  9.Omówienie planowanych działań w roku 2018.
  10. Sprawy bieżące.

Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)
o godzinie 19:45 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 28.11.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2014-2017
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2014-2017

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2014-2017

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2017-2020
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2017

Alwernia, dnia 23 luty 2017 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 29.03.2017 w środę o godzinie 20:30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 29.03.2017

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2016, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2017.
10. Sprawy bieżące.

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA

W budynku przy ul. Zięby 1 w Alwerni ma siedzibę Stowarzyszenie Młoda Alwernia,
które zajmuje się organizowaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i artystycznych
w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

I CELE I ZADANIA

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do rozwoju zainteresowań kulturalnych i sportowych mieszkańców
  a w szczególności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Alwernia oraz organizowanie wypoczynku letniego i w okresie ferii zimowych dla dzieci
  i młodzieży.
 2. Do zadań Stowarzyszenia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą należy między innymi:
 • tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie wolnego czasu,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.

II ORGANIZACJA PRACY

 1. Stowarzyszenie organizuje różnorodne zajęcia, tworząc bloki tematyczne (plastyczne, muzyczne, sportowe) . Część zajęć odbywa się w mniejszych grupach.
 2. Zajęcia są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00 do 14:00 oraz w tygodniu według odrębnego harmonogramu zajęć. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb dzieci
  i rodziców.
 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, jest możliwość ustalania zajęć indywidualnych z opiekunami poszczególnych bloków tematycznych.

III UCZESTNICY ZAJĘĆ

 1. W zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia może brać udział każde dziecko w wieku szkolnym od 7go roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest jednorazowe wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i wpisanie się każdorazowo na listę obecności.
 3. Każde dziecko przebywające na zajęciach ma obowiązek przestrzegania Regulaminu.

IV OPIEKUNOWIE

 1. Opiekunami są członkowie Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz instruktorzy, osoby prowadzące zajęcia artystyczne oraz inne zajęcia warsztatowe.

V DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty uczestników zajęć.
 2. Listy uczestników.
 3. Kroniki dokumentujące Działalność Stowarzyszenia.
 4. Inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Nie używamy wulgarnych słów

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy koleżankom i kolegom

Szanujemy siebie nawzajem

Zachowujemy się kulturalnie

Angażujemy się w zajęcia prowadzone przez opiekunów

Świetlica jest czynna w soboty od godz. 10.00 do godz. 14.00

Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas

I nformujemy opiekuna z jakiego sprzętu korzystamy podczas zajęć

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek

Troszczymy się o siebie.

Lubimy porządek i czystość

Informujemy o przyjściu i wyjściu ze świetlicy

Czystość pomieszczeń zależy od nas – pamiętajmy o tym

Agresja jest naszym wrogiem

Nauka jest naszym obowiązkiem

Aktualny harmonogram zajęć SMA znajduje się na tablicy ogłoszeń

Szanujemy rzeczy swoje i innych

Zostawiamy po sobie porządek

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu

Liczymy się z tym, że jesteśmy odpowiedzialni za sprzęt z którego korzystamy

Ubranie wierzchnie i obuwie zamienne (jeśli takie posiadamy) zostawiamy
w szatni

Będąc na zajęciach przestrzegamy powyższego Regulaminu

* Zajęcia, odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Młoda Alwernia w budynku stadionu
miejskiego przy  ul. Zięby 1
.