Porządek obrad – zebranie 7.07.21 r.

Alwernia, dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. w środę
o godzinie 19:15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 07.07.2021

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2020, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy Fundusz statutowy Stowarzyszenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2021.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2021.
9. Sprawy bieżące.

Data Dokumenty.