Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania SMA 2019

Alwernia, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,które odbędzie się w dniu 25.06.2019 we wtorek
o godzinie 19:45 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 25.06.2019

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2018.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2018, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zostanie pokryta przychodami roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2019.
8. Omówienie planowanych działań w roku 2019.
9. Sprawy bieżące.

Data Dokumenty.