Stowarzyszenie Młoda Alwernia

zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nasze stowarzyszenie
Godziny zajęć
soboty - od godz. 9.00
Galeria
Top

Statut SMA

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania.

Rozdział I

1. Stowarzyszenie Młoda Alwernia jest Stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców Alwerni i sympatyków tej miejscowości.
1.1 Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto i gmina Alwernia,
1.2 Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 07.04.1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. t. j. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z własnym Statutem.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści Stowarzyszenie Młoda Alwernia.
5. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do właściwego terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej zwanego dalej „organem nadzorującym”.

Rozdział II

6. Celem Stowarzyszenia jest:
6.1 Planowanie i organizowanie działań zmierzających do rozwoju zainteresowań kulturalnych i sportowych mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Alwernia oraz organizowanie wypoczynku letniego i w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
6.2 Wspieranie innych inicjatyw społecznych.
6.3 Angażowanie mieszkańców i sympatyków w celu w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
7. Środki realizacji celów Stowarzyszenia:
7.1 Składki członków Stowarzyszenia,
7.2 Występowanie do Urzędu Gminy i innych instytucji publicznych o wsparcie finansowe,
7.3 Organizowanie zbiórek pieniężnych,
7.4 Organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi działającymi na terenie Gminy Alwernia.
9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy mieszkańców Gminy Alwernia.
10. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.
11. Stowarzyszenie ma prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych.

Rozdział III

12.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– Zwyczajnych,
– Wspierających.
– Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być mieszkańcy miasta i gminy Alwernia oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia,
– Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
13. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
13.1 Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy – „Prawo o Stowarzyszeniach”,
13.2 Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
13.3 Czynne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
13.4 Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
14. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierając cele Stowarzyszenia zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną i finansową lub intelektualną dla Stowarzyszenia.
15. Członkowie wspierający mają prawo do:
15.1 Uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
15.2 Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
15.3 Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
15.4 Doradztwa intelektualnego.
16. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
16.1 Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
16.2 Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
16.3 Godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
16.4 Płacenie składek członkowskich.
17. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
17.1 Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
17.2 Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a/ Umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b/ Nie brania udziału w działalności statutowej stowarzyszenia przez okres 6-ciu miesięcy,
c/ Działania na szkodę Stowarzyszenia,
d/ Utracenie zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.
17.3 Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

Rozdział IV

18. Władzami Stowarzyszenia są:
18.1 Walne Zebranie Stowarzyszenia,
18.2 Zarząd,
18.3 Komisja Rewizyjna.
19. Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
20. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
21. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
22. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane jest przez Zarząd raz na rok.
23. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołane jest przez Zarząd:
23.1 Z własnej inicjatywy,
23.2 Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
23.3 Na wniosek ½ ogółu członków Stowarzyszenia.
24. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
25. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia jego członków w formie pisemnej w terminie 7 dni przed planowaną datą odbycia się Walnego Zebrania.
26. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
26.1 Uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
26.2 Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
26.3 Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
26.4 Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
26.5 Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
26.6 Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia, lub zastrzeżonych statutem do jego kompetencji.
27. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
28. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
29. Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala corocznie wysokość składek członkowskich.
30. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa,  Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
31. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
32. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu +1 w tym Prezesa lub Sekretarza.
33. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
34. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:
34.1 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, do czego Zarząd może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa większością 2/3 głosów,
34.2 Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
34.3 Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
34.4 Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
34.5 Przyjmowanie i skreślanie członków,
34.6 Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
34.7 Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
35. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków.
36. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie ze statutem, bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia.
37. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
38. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
39. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
40. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
41. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
42. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
43. Do ważności Uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza.
44. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
44.1 Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
44.2 Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
44.3 Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
44.4 Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
44.5 Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
45. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia.
46. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
47. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
48. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z pośród członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu członka tego organu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

49. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
50. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
51. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem – prawo wymierzenia następujących kar:
– Upomnienia,
– Nagany,
– Zawieszenia w prawach członka na okres do 12-stu miesięcy,
– Wykluczenia.
52. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni.
53. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Rozdział VI
 

54. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, darowizny, spadki, zapisy, z ofiarności publicznej oraz fundusz.
55. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
55.1 Składki członkowskie,
55.2 Darowizny i zapisy,
55.3 Dotacje na zadania państwowe z zakresu Kultury, Oświaty, Wychowania i Sportu zlecone Stowarzyszeniu,
55.4 Dotacje na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny,
55.5 Dochody z majątku,
55.6 Inne wpływy.
56. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy 2 osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

Rozdział VII
 

57. Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
58. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
59. Zgodnie z ustawą na mocy postanowienia Sądu.
60. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
61. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli ostatnia uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
62. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony ostatnią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
63. W razie nie podjęcia uchwały w tej sprawie, Sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny związany z miastem Alwernia.
64. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia

Skip to content