Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA
na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia,
które odbędzie się w dniu 20.03.2015 w piątek o godzinie 20:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Młoda Alwernia w dniu 20.03.2015

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za rok 2014.
2. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące składek członkowskich.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za rok obrotowy 2014.
5. Podjęcie uchwały, że nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2014, wynikająca ze sprawozdania finansowego, zwiększy koszty roku następnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętych przez stowarzyszenie przychodów w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczonych procedur sporządzania Sprawozdania finansowego.
9.Omówienie planowanych działań w roku 2015.
10. Sprawy bieżące.

Data Dokumenty.