Zebranie Członków SMA – 28.11.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Młoda Alwernia zaprasza Członków SMA na Walne Zebranie Stowarzyszenia Młoda Alwernia, które odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)
o godzinie 19:45 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zięby 1 w Alwerni.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młoda Alwernia
w dniu 28.11.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie i podsumowanie działalności ustępującego zarządu za okres kadencji  za lata 2014-2017
 5. Projekty uchwał:

–  w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Młoda Alwernia za okres kadencji za lata 2014-2017

–  w  sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za  okres kadencji  w latach 2014-2017

 1.   Wybór komisji skrutacyjnej
 2.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia Młoda Alwernia na kolejną kadencję 2017-2020
  (w   głosowaniu tajnym)
 3.    Wybór  Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym)
 4.  Sprawy bieżące
 5.  Zakończenie obrad